Powrót
https://www.plynnosciomat.pl/wp-content/uploads/2021/12/Base.png

Ewa Małecka

04.03.2024

Skorzystaj z Plynnosciomatu

Dowiedz się więcej

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego


Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego – szczegółowy opis

O czym informuje wskaźnik zadłużenia kapitału własnego?

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego (ang. debt-to-equity ratio, w skrócie: WZKW, zwany również „dźwignią”) jest miarą stosunku długu do kapitału własnego w firmie. Jest używany do oceny struktury finansowej przedsiębiorstwa i wskazuje, w jakim stopniu firma finansuje swoje aktywa za pomocą długu w porównaniu do kapitału własnego.

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego oblicza się, dzieląc całkowity dług firmy przez jej kapitał własny. Można go przedstawić w postaci procentowej lub jako ułamek. Ogólna formuła wskaźnika zadłużenia kapitału własnego jest następująca:

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego = Całkowity dług / Kapitał własny

gdzie:

Całkowity dług obejmuje wszystkie zobowiązania finansowe firmy, takie jak pożyczki bankowe, kredyt inwestycyjny, obligacje, linie kredytowe, leasingi, długi handlowe itp. oraz rezerwy na zobowiązania. 

Kapitał własny odnosi się do środków finansowych dostarczonych przez właścicieli firmy, włączając w to kapitał zakładowy, pozostałe kapitały (zapasowy, rezerwowy, z aktualizacji wyceny) oraz zyski zatrzymane.

Rola wskaźnika w analizie finansowej

Wskaźnik ten odgrywa kluczową rolę w analizie finansowej, pozwalając ocenić zdolność firmy do generowania zysku i obsługi swojego zadłużenia. Firmy z wyższym wskaźnikiem zadłużenia często są uważane za bardziej ryzykowne, ale jednocześnie mogą oferować większy potencjał wzrostu.

Wpływ wskaźnika na decyzje inwestycyjne

Ocena atrakcyjności inwestycyjnej

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego jest ważnym kryterium dla inwestorów przy ocenie atrakcyjności inwestycyjnej firmy. Wskaźnik wskazujący na zrównoważoną strukturę kapitałową może przyciągać inwestorów, szukających stabilności i bezpieczeństwa.

Rola wskaźnika w dywersyfikacji portfela

Inwestorzy często wykorzystują wskaźnik zadłużenia do dywersyfikacji swojego portfela inwestycyjnego, wybierając firmy z różnymi poziomami zadłużenia, co pozwala na zrównoważenie ryzyka.

Jak interpretować wartości WZKW?

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego służy do oceny zdolności firmy do spłacenia swoich zobowiązań finansowych w przypadku trudności finansowych. Niski wskaźnik zadłużenia ogólnego kapitału własnego wskazuje na relatywnie niski poziom zadłużenia i większą stabilność finansową. Wyższy wskaźnik może oznaczać większe ryzyko dla inwestorów i wierzycieli, ponieważ firma jest bardziej zadłużona i może mieć trudności z obsługą długu.

  • poniżej 0,5 lub 50% – niski WZKW, sygnalizuje większą płynność finansową i mniejsze ryzyko
  • 0,5-1 lub 50%-100% – umiarkowany WZKW, stanowi równowagę między długiem a kapitałem własnym, może być uznawany za odpowiedni dla wielu branż, z uwagi na optymalne wykorzystanie kapitałów obcych dla rozwoju działalności
  • powyżej 1 lub 100% – wysoki WZKW, oznacza relatywnie wysoki poziom zadłużenia w porównaniu do kapitału własnego, sygnalizuje większe ryzyko finansowe i mniejszą stabilność, więc może być postrzegany jako negatywny dla inwestorów i wierzycieli

Optymalny poziom wskaźnika ogólnego zadłużenia zależy od branży, w której działa firma, oraz od konkretnych warunków rynkowych. Nie ma jednoznacznej wartości, którą można obliczyć dla wszystkich firm. Niektóre branże, takie jak sektor finansowy, mogą mieć naturalnie wzrost wartości zadłużenia kapitału własnego ze względu na specyfikę ich działalności.

Wartości wskaźnika zadłużenia kapitału własnego mogą się różnić w zależności od okresu analizy, dlatego ważne jest monitorowanie ich w czasie oraz analiza zadłużenia i porównanie jej z wartościami dla innych firm w tej samej branży zarówno w kontekście długoterminowym jak i krótkoterminowym.

Czy warto dokapitalizować firmę aby zmienić wartość wskaźnika zadłużenia kapitału własnego?

Poprzez zwiększenie kapitału własnego, spółka może obniżyć wskaźnik zadłużenia, gdyż wartość kapitału własnego będzie większa w stosunku do całkowitego długu. W rezultacie, wskaźnik zadłużenia kapitału własnego będzie niższy.

Jednakże, warto pamiętać, że zmiana wartości wskaźnika zadłużenia kapitału własnego poprzez dokapitalizowanie firmy nie jest jedynym czynnikiem, który należy sprawdzić. Istotne są również inne aspekty, takie jak bilans zysków i strat, źródeł finansowania, skutki dokapitalizowania na strukturę udziałową, zmiana wpływu akcjonariuszy na decyzje i kontrolę nad firmą, a także koszty i konsekwencje dokapitalizowania, takie jak emisja nowych akcji czy przyciągnięcie nowych inwestorów. Nie można również zapominać o fakcie, że co do zasady koszt kapitału własnego jest wyższy, niż koszt długu, dlatego odpowiednio kontrolowane zadłużenie może przyczynić się do poprawy wyników osiąganych przez przedsiębiorstwo (tzw. „efekt dźwigni”).

Dokapitalizowanie firmy w celu zmiany wartości wskaźnika zadłużenia kapitału własnego powinno być podejmowane w oparciu o dane oraz w kontekście ogólnej strategii finansowej i celów firmy. 

Sprawdź też porady
dla przedsiębiorców

Zobacz więcej porad

Skontaktuj się z nami, jeśli masz pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej na temat Płynnościomatu i poznać szczegóły naszej współpracy. Możesz liczyć na nasze wsparcie – rozświetlimy Twoją drogę biznesową!

Zadzwoń
Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 - 16:00
Napisz
Zamów kontakt
Zamów kontakt