Powrót
https://www.plynnosciomat.pl/wp-content/uploads/2021/12/Base.png

Ewa Małecka

30.08.2023

Skorzystaj z Plynnosciomatu

Dowiedz się więcej

Przychód a dochód – kluczowe różnice

Z biznesowego punktu widzenia przychód i dochód oznaczają zupełnie co innego, mimo to pojęcia te bardzo są często używane zamiennie. Czym zatem jest dochód, a czym przychód? Jaka jest między nimi różnica? Dla każdego przedsiębiorcy jest kluczowe, by dokładnie rozumieć te dwa pojęcia, gdyż mają one bezpośredni wpływ na interpretację sytuacji finansowej firmy. Dochód i przychód odgrywają fundamentalne role w analizie zdolności przedsiębiorstwa do generowania zysków oraz w podejmowaniu decyzji biznesowych. Przeczytaj poniżej i dowiedz się co warto wiedzieć, aby lepiej zarządzać finansami Twojego przedsiębiorstwa.

Czym jest przychód?

Przychód stanowi wartość uzyskaną przez firmę ze sprzedaży usług, towarów i dóbr bez uwzględnienia podatku VAT – o ile powinien zostać naliczony. Przychód związany jest z powstaniem obowiązku uiszczenia podatku dochodowego.

Pojęcie to zostało określone w art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako:

„Za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.”

Warto podkreślić, że wysokość przychodów nie odzwierciedla faktycznej kondycji finansowej firmy, nie należy więc na jego podstawie oceniać sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa.

Czym jest dochód i jak go obliczyć?

Dochód stanowi wartość przychodów, pomniejszoną o koszty ich uzyskania. Stanowi więc różnicę między przychodami, a kosztami podatkowymi. Aby wykazać dochód, przychody muszą być większe od kosztów ich pozyskania.

Wyróżniamy:

  • dochód brutto – wartość uzyskana po pomniejszeniu o koszty (przed naliczeniem podatku dochodowego)
  • dochód netto – wartość stanowiąca nadwyżkę przychodów nad kosztami ich uzyskania (po naliczeniu podatku dochodowego)

Dochód a przychód – podstawowa różnica

Tym co głównie odróżnia pojęcie dochodu od przychodu jest to, że dochód realnie odzwierciedla sytuację ekonomiczną firmy. Mówi o łącznej wartości zysku lub poniesionej stracie i stanowi sumę, która pozostaje już na koncie przedsiębiorcy po uiszczeniu należnego podatku.

Przychód, w prostych słowach, odnosi się do całkowitej sumy pieniędzy, którą firma generuje, bez uwzględnienia jakichkolwiek kosztów. Jest to pierwszy krok w określaniu opłacalności przedsiębiorstwa. Natomiast dochód, który jest bardziej precyzyjnym wskaźnikiem, realnie odzwierciedla sytuację ekonomiczną firmy, uwzględniając wszystkie wydatki związane z działalnością. Reprezentuje on różnicę między przychodem a kosztami, takimi jak opłaty, wynagrodzenia czy koszty operacyjne.

Tak więc, podczas gdy kwota przychodu może być imponująca, to jednak dopiero dochód pokazuje, ile pieniędzy faktycznie zostaje „w kieszeni” przedsiębiorcy po opłaceniu wszystkich rachunków, w tym należnego podatku. W efekcie, to właśnie dochód daje pełniejszy obraz zdrowia finansowego firmy i jej faktycznej sytuacji finansowej. 

Czym są koszty?

Koszty określane są jako wszystkie wydatki, które poniósł dany podmiot w celu osiągnięcia przychodów. Koszty uzyskania przychodów są uregulowane przez ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy podkreślić, że nie wszystkie wydatki, ponoszone przez przedsiębiorcę, można zaksięgować jako koszty uzyskanego przychodu. 

Koszty są podstawowymi składnikami prowadzenia działalności gospodarczej i mogą obejmować różne elementy, m.in zakup surowców, wynagrodzenia pracowników, wynajem lub zakup nieruchomości, opłaty za energię czy opłaty za marketing i reklamy. Ważne jest, aby były rzeczywiste, konieczne do prowadzenia gospodarczej działalności i udokumentowane. Przedsiębiorca musi być w stanie udowodnić, że poniesione wydatki były związane z generowaniem dochodu firmy.

Koszty dzielą się na bezpośrednie, które można przypisać bezpośrednio do produktu lub usługi oraz pośrednie, które nie są bezpośrednio przypisane do konkretnego produktu lub usługi, ale są związane ogólnie z prowadzeniem działalności. Odpowiednie zaksięgowanie kosztów jest ważne zarówno z punktu widzenia zarządzania finansowego, jak i w celu prawidłowego rozliczania podatkowego.

Koszty mogą być również podzielone na stałezmienne. Koszty stałe są niezależne od poziomu produkcji lub sprzedaży i nie zmieniają się w odpowiedzi na zmianę obrotów. Przykładem może być koszt wynajmu nieruchomości. Koszty zmienne natomiast zależą od wielkości działalności i mogą się zmieniać wraz z produkcją lub sprzedażą. Przykładem tego może być zakup surowców lub opłaty za pracowników.

Będąc właścicielem firmy w odpowiednim zarządzaniu kosztami należy dążyć do ich minimalizowania, eliminowania marnotrawstwa i identyfikowania obszarów, w których można zaoszczędzić. Zrozumienie kosztów jest istotne dla podejmowania dobrych decyzji biznesowych i oceny rentowności przedsiębiorstwa. 

Sprawdź też porady
dla przedsiębiorców

Zobacz więcej porad

Skontaktuj się z nami, jeśli masz pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej na temat Płynnościomatu i poznać szczegóły naszej współpracy. Możesz liczyć na nasze wsparcie – rozświetlimy Twoją drogę biznesową!

Zadzwoń
Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 - 16:00
Napisz
Zamów kontakt
Zamów kontakt