Powrót
https://www.plynnosciomat.pl/wp-content/uploads/2021/12/Base.png

Ewa Małecka

22.02.2023

Skorzystaj z Plynnosciomatu

Dowiedz się więcej

Faktoring – wszystko, co musisz wiedzieć

Faktoring to jedna z najbardziej uniwersalnych form finansowania, która może pomóc przedsiębiorstwom w zminimalizowaniu utrudnień związanych z utrzymaniem płynności finansowej, które są częstym problemem małych i średnich firm. Zastosowanie faktoringu pozwala na szybkie i niezawodne finansowanie bez potrzeby długotrwałego procesu ubiegania się o pożyczkę. Przede wszystkim faktoring umożliwia natychmiastowy przepływ gotówki potrzebnej do innych celów biznesowych, co oznacza brak konieczności czekania na opóźnione płatności od kontrahentów. Jest to zatem łatwy sposób na uniknięcie rosnącego zadłużenia i zminimalizowanie ryzyka.

CO TO JEST FAKTORING?

Faktoring  jest wygodnym i szybkim sposobem pozyskania środków finansowych na bieżącą działalność gospodarczą. Jest to usługa skierowana do firm, które sprzedają towary/usługi z odroczonym terminem płatności przez co ich środki są zamrożone nawet na kilka miesięcy. W takiej sytuacji zaciągnięcie kredytu dla firm wcale nie musi być najlepszą opcją. Znacznie lepszym rozwiązaniem może okazać się faktoring.

To usługa, w ramach której firmy faktoringowe lub banki oferują przedsiębiorstwu produkt finansowy, polegający na wykupie ich nieprzeterminowanych należności – to znaczy takich, których termin płatności finansowanej  jeszcze nie minął.

Co zyskuje przedsiębiorca? Przede wszystkim rozwiązanie to pozwala uniknąć zatorów płatniczych, powodowanych np. przez długie terminy realizacji płatności. Dzięki usłudze faktoringu przedsiębiorstwo, zamiast czekać, aż kontrahenci/odbiorcy przeleją na jego konto środki za realizację danej usługi lub sprzedaży towarów, otrzymuje od Faktora pieniądze od razu. Natychmiastowo otrzymuje aż do 90 proc. wartości faktury. 

W efekcie firma korzystająca z usług faktoringowych zyskuje stały dostęp do gotówki, którą może spożytkować na dowolne cele, tj. bieżące zakupy, spłatę należności, wypłatę wynagrodzeń czy zachowanie płynności. Co więcej, na faktoringu można nawet zarabiać. Dzięki natychmiastowej gotówce przedsiębiorca może negocjować skonto u swoich dostawców, czyli płatność gotówkową z góry z upustem. Nierzadko taki rabat może przewyższyć koszty faktoringu. Wyższe zyski to stały rozwój przedsiębiorstwa i możliwość wzrostu oraz rozwoju.

JAK DZIAŁA FAKTORING?

Przedsiębiorca (Faktorant) sprzedaje do swoich kontrahentów (odbiorców) towary / usługi i wystawia fakturę z odroczonym terminem płatności, np. 60 dni.

Faktorant przekazuje fakturę Faktorowi (do firmy faktoringowej ) w celu uzyskania gotówki. 

Faktor finansuje faktury, to znaczy, że wypłaca gotówkę za fakturę (tzw. zaliczkę) na konto Faktoranta natychmiast po jej otrzymaniu. Zaliczka stanowi do 90 procent wartości faktury brutto.

Kontrahent (odbiorca) płaci za fakturę we wskazanym terminie płatności na konto Faktora.

Faktorant nie musi pamiętać, ani zajmować się weryfikacją spłat swoich faktur.

Faktor pilnuje, żeby kontrahenci zapłacili na czas. Jest to szczególnie ważne dla przedsiębiorstw, które wystawiają swoim kontrahentom faktury z odroczonym terminem płatności, często sięgających 60 a nawet 90 dni. Zdarza się, że terminy te są przez nich przeciągane, a przedsiębiorca odczuwa negatywne skutki opóźnień płatności.

Z definicji faktoringu wynika , że istotą usługi finansowej w formie faktoringu jest poprawa płynności finansowej firmy, obniżenie ryzyka współpracy z kontrahentami oraz ograniczenie kosztów monitorowania płatności za faktury klientów. 

Dzięki temu przedsiębiorca może skupić się na rozwoju swojego biznesu, a co bardzo ważne zyskuje spokój w zakresie monitorowania płatności, gdyż to Faktor podejmuje działania mające na celu uzyskanie zapłaty od kontrahenta. Po otrzymaniu od kontrahenta zapłaty za fakturę, Faktor wypłaca klientowi pozostałą część.

STRONY UMOWY FAKTORINGU: FAKTOR I FAKTORANT

W procesie faktoringu występują następujące strony transakcji:

 • Faktor
 • Faktorant
 • Kontrahent

Kim jest faktor w umowie faktoringowej?

Faktor to podmiot, który udziela finansowania faktur z terminem płatności.

Faktorów możemy podzielić ze względu na przynależność do grupy kapitałowej:

 • Podmioty należące do banków – np. Pekao Faktoring Sp. z o.o.
 • Banki
 • Faktorzy nie bankowi, czyli podmioty, które są kapitałowo powiązane z różnego rodzaju instytucjami finansowymi 
 • Pozostałe podmioty nienależące do grup finansowych lub ubezpieczeniowych, gdzie często udziałowcami są osoby fizyczne – znaczna część fintechów faktoringowych

W przypadku „faktorów bankowych” warto zwrócić uwagę na fakt, że firmy, które są przez nich obsługiwane, często korzystają też z usług banku, do którego dany faktor należy. Ułatwia to kontakt, zarządzanie limitami, obsługę operacyjną w grupie bankowej.

Od jakiegoś czasu możemy zauważyć powstawanie i rozwój fintechów faktoringowych. Są to firmy, które mają zautomatyzowany proces online, przyznanie limitu w wielu przypadkach mierzone jest w minutach. 

Przykładem podejścia „fintechu faktoringowego”, działającego w ramach firmy faktoringowej jest Płynnościomat Pekao Faktoring – osobna linia biznesowa zajmująca się wsparciem płynnościowym dla klientów z obszaru mikro.

Czy faktoring bez faktoranta jest możliwy? 

Nie, bez faktoranta nie może być mowy o usłudze faktoringu. Faktorant to przedsiębiorca, który realizuje sprzedaż/usługi dla swoich kontrahentów oraz wystawia faktury z odroczonym terminem płatności. Forma prawna faktoranta może być różna, począwszy od jednoosobowej działalności gospodarczej, aż do spółek prawa handlowego. 

A co z kontrahentami?

Klasyczny faktoring, aby zaczął funkcjonować oprócz faktora i faktoranta (którzy są stronami umowy) potrzebuje źródła spłaty, którym są kontrahenci. Kontrahent nazywany czasem odbiorcą to podmiot, z którym faktorant prowadzi relację handlową, często ma podpisaną umowę handlową, zlecenia i do którego sprzedaje swoje usługi lub produkty.

UCZESTNICY FAKTORINGU

W transakcji faktoringowej uczestniczą trzy podmioty – faktor, faktorant, kontrahent. 

 • Instytucja finansowa zwana również faktorem. Może nią być bank lub inna wyspecjalizowana firma, zajmująca się usługami faktoringowymi. Faktor nabywa wierzytelności od przedsiębiorcy oraz świadczy na jego rzecz dodatkowe usługi. Są to przede wszystkim weryfikacja kontrahentów oraz monitorowanie i egzekwowanie płatności. 
 • Przedsiębiorca, którego nazywamy również faktorantem. Może to być firma zajmująca się sprzedażą, dostawą lub świadczeniem usług, a w stosunku faktoringowym (czyli na skutek zawarcia umowy faktoringu) staje się on klientem firmy faktoringowej. Faktorant przekazuje faktorowi swoje należności wobec kontrahentów. Potwierdzają to wystawione faktury  z odroczonym terminem płatności. 
 • Kontrahent, czyli dłużnik faktoringowy, który zobowiązany jest do zapłaty faktury  w określonym w niej terminie. Jest  to podmiot występujący względem przedsiębiorcy w charakterze odbiorcy towarów (nabywcy, usługobiorcy), powiązany z nim umową sprzedaży, dostawy lub inną umową o świadczeniu usług. W typowej transakcji faktoringowej występuje nie jeden, lecz co najmniej kilku odbiorców.

Warto zwrócić uwagę na to, że mimo iż w transakcji mamy do czynienia z trzema podmiotami faktoringu, stronami umowy są tylko faktorant i faktor. Odbiorca (zwany też dłużnikiem) nie jest stroną transakcji. Jest to więc umowa dwustronna.

Zwykle dłużnik nie ma wpływu na zawarcie umowy faktoringowej i jej obowiązywanie. Wyjątkiem od reguły jest sytuacja, gdy dłużnik zastrzegł sobie w formie pisemnej przed zawarciem umowy faktoringowej, że faktorant nie może przelewać wierzytelności na osoby trzecie lub też do tego przelewu jest wymagana jego zgoda.

RODZAJE FAKTORINGU

Faktoring, to usługa, która dynamicznie się rozwija i z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Usługa odpowiada na szereg potrzeb biznesowych klienta, zaczynając od potrzeb płynnościowych, poprzez zabezpieczenie ryzyka niewypłacalności kontrahenta po monitoring płatności oraz kompleksowe zarządzanie płatnościami. Przy wyborze firmy faktoringu przedsiębiorca powinien dobrze poznać ofertę, a w szczególności rodzaje usług finansowania faktur, obsługiwane przez dane firmy faktoringu. W zależności od danego kryterium podziału możemy mówić o różnego rodzajach usług faktoringowych.

Gdy kryterium podziału jest kwestia przejęcia ryzyka kontrahenta wyróżnić możemy:

Faktoring niepełny (z regresem)

 • ryzyko niewypłacalności kontrahentów leży po stronie faktoranta, choć firma faktoringowa w pierwszej kolejności podejmie czynności aby odzyskać należność od kontrahenta, to ostatecznie może zwrócić się do faktoranta o zwrot środków. 

Faktoring pełny (bez regresu)

 • ryzyko niewypłacalności kontrahenta leży po stronie firmy faktoringowej. Należności będące przedmiotem faktoringu są objęte ochroną ubezpieczeniową i w przypadku braku płatności firma faktoringowa po czynnościach windykacyjnych może skorzystać z polisy ubezpieczenia należności. 

Możemy spotkać się również z pojęciem faktoringu mieszanego, łączącego cechy usługi faktoringu pełnego i niepełnego – ryzyko niewypłacalności w stosunku do danego dłużnika jest przejmowane przez faktora do określonego poziomu, czyli jest dzielone między faktora a faktoranta.

Jeżeli kryterium podziału jest obszar geograficzny finansowania możemy mówić o:

Faktoringu krajowym

 • dla faktorantów działających w Polsce oraz sprzedającym do swoich odbiorców na krajowym rynku

Faktoringu międzynarodowym (faktoringu eksportowym, importowym)

 • dla podmiotów, które sprzedają swoje produkty na rynkach zagranicznych

W zależności od przedmiotu finansowania czy w ramach usługi finansujemy należności czy zobowiązania / zakupy rozróżnić możemy:

Faktoring należności (klasyczny/wierzytelnościowy)

 • finansowanie należności faktoranta

Faktoring odwrotny (zakupowy/dłużny)

 • finansowanie zobowiązań faktoranta

Jeżeli spojrzymy na faktoring z punktu widzenia jawności – informowania kontrahenta o zawartej umowie możemy mówić wówczas o formie tajnego i cichego faktoringu: 

Faktoring jawny

 • odbiorca zostaje poinformowany o zawarciu umowy faktoringowej oraz dostaje zawiadomienie o cesji należności, a płatności odbywają się na dedykowany rachunek faktora 

Faktoring cichy (tajny)

 • odbiorca nie zostaje poinformowany o zawarciu umowy faktoringowej, a płatności odbywają się na rachunek faktoranta tzn. kontrahent nie jest informowany o tym, że faktor sfinansował wcześniej fakturę, nie jest wymagana zgoda kontrahenta

Oprócz powyższego podstawowego podziału istnieje jeszcze szereg innych podziałów oraz rodzajów usługi jak np. inkaso należności – przyjmowanie zapłaty od odbiorców w imieniu dostawcy i przekazywanie zainkasowanych kwot dostawcy; finansowanie wierzytelności – usługa obejmująca kontrahentów, którzy nie wyrazili zgodę na cesję. 

Faktoring jest produktem ciągle rozwijającym się, podstawowe powyższe kryteria podziału to tylko część tego co faktoring ma do zaoferowania. Jest to produkt plastyczny, który jest przygotowywany indywidualnie dla klienta i szyty na miarę jego potrzeb.

CZYM ZAJMUJE SIĘ FIRMA FAKTORINGOWA

Firma faktoringowa to podmiot świadczący usługę faktoringową. Podstawową działalnością firmy faktoringowej jest udzielanie i obsługa limitów faktoringowych. Przyjrzyjmy się bliżej na czym polega taka działalność. 

Wszystko zaczyna się od klienta

Sprzedaż

Na początku jest klient, a właściwie jego potrzeba, na którą ma odpowiedzieć usługa faktoringowa. Obszar sprzedaży w firmie faktoringowej odpowiedzialny jest za kontakt z klientem oraz zrozumienie i poradę dotyczącą tego jak dana usługa faktoringowa odpowie na potrzeby danego przedsiębiorcy. Czasem potrzeba to poprawa płynności, a czasem ograniczenie ryzyka niewypłacalności kontrahenta lub administrowanie wierzytelności oraz ich monitoring w firmie.

Doradca klienta w firmie faktoringowej wspiera klienta w ułożeniu transakcji oraz przedstawia propozycje współpracy. Jeżeli klient zaakceptuje którąś z nich, rozpoczyna się proces wnioskowania – pobierane są dokumenty od klienta i rozpoczyna się proces wnioskowania. 

Często w przypadku mniejszych firm proces inicjacji sprzedaży odbywa się online – klient za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej zgłasza zainteresowanie usługą i rozpoczyna się proces przyznania limitu. W Pekao Faktoring dla klientów, którzy są przedsiębiorcami z obszaru mikro, po zainicjowaniu kontaktu zostaje przydzielony klientowi indywidualny opiekun, który prowadzi klienta przez cały proces oraz podpisanie umowy i uruchomienia finansowania.

Analiza i decyzja

Z obszaru sprzedaży, transakcja trafia do obszaru analizy lub w przypadku decyzji automatycznych zostaje przyznany limit, a dalej następuje podpisywanie umowy oraz jej uruchomienie.

Finansowanie i rozliczenie spłat

Rozpoczęcie procesu finansowania faktur wiąże się ze spełnieniem warunków w umowie, oraz przekazaniem kontrahentom zawiadomień o cesji. Na tym etapie istotne jest wsparcie i pomoc faktora. Jak już rozpocznie się finansowanie w ramach uruchomionej umowy, praca faktora na tym się nie kończy. Faktor zajmuje się rozliczaniem spłat od kontrahentów oraz czuwa nad tym, żeby kontrahenci terminowo realizowali spłaty. 

Monitoring

Firma faktoringowa zajmuje się także monitoringiem rozliczeniowym oraz finansowym podmiotu, z którym zawarła umowę. W razie potrzeby firma faktoringowa może podjąć czynności dyscyplinujące danego dłużnika lub rozpocząć czynności windykacyjne.

Obsługa umowy faktoringu

Parametry zawartej umowy mogą ulec zmianom w trakcie jej trwania.  Często istnieje potrzeba zwiększenia limitu, zmiany listy kontrahentów, etc. To także istotny obszar działalności firmy faktoringowej. 

Aby umowa usługi faktoringu funkcjonowała sprawnie, integralną częścią powinny być: przyjazne i optymalne procesy, łatwość obsługi systemu dla klienta, a przede wszystkim kompetentni i pomocni pracownicy, wspierający go na każdym etapie współpracy.  

SPOSÓB KORZYSTANIA Z USŁUGI FAKTORINGU

Jak to było kiedyś…

Pierwsze firmy faktoringowe zaczęły się pojawiać w Polsce w latach dziewięćdziesiątych a spółka Pekao Faktoring była jedną z pierwszych firm faktoringowych na polskim rynku (rok założenia 1998). Przez trzydzieści lat rozwoju usługi zmienił się sposób korzystania z usług faktoringowych.

Początki rozwoju usługi wiążą się z wieloma mitami dotyczącymi usługi faktoringu. W tamtych czasach faktoring uważany był za produkt drogi, trudny, tylko dla dużych korporacji, mało elastyczny. Wszystkie te mity to jednak już historia. Ostatnie lata to dynamiczny rozwój usługi.

Mówi się, że faktoring to produkt na trudne czasy, ale tak naprawdę to produkt na każde czasy. Sięga się po niego chętnie, ponieważ nie obciąża on zdolności kredytowej klienta, nie wymaga rzeczowych zabezpieczeń w przeciwieństwie do kredytu. 

Podmiot, który może znajdować się  w trudnej sytuacji finansowej  i nie dostał np. kredytu, a współpracuje z dobrymi kontrahentami, może dostać limit faktoringowy. To właśnie kontrahenci w faktoringu są źródłem spłaty finansowania.

A jak jest dzisiaj

Przez ostatnie dziesięciolecia zmienił się sposób korzystania z usług faktoringowych. O ile w latach dziewięćdziesiątych i początku naszego stulecia procesy faktoringowe były oparte o papierowe dokumenty, procesowane manualnie, wymagały sporo pracy i czasu ostatnie lata możemy określić jako rewolucja w obszarze korzystania z usługi. Wraz z rozwojem technologii, wejściem na rynek fintechów faktoringowych, procesy stały się lekkie, online, a dokumentacja cyfrowa. 

W ostatnich latach nastąpił rozwój platform wspierających procesy faktoringowe, dzisiaj trudno sobie wyobrazić faktora bez stabilnego i przejrzystego systemu faktoringowego.

W dzisiejszym świecie klienci cenią sobie wygodę i dostępność online do usług i bezawaryjność. Podobnie jest w obszarze faktoringu, gdzie oczekuje się szybkiego, intuicyjnego procesu oraz decyzji, przejrzystej dokumentacji, którą można podpisać online.

Sposób korzystania z faktoringu a segment klienta

Zastosowanie faktoringu w dużej mierze zależy od segmentu, w którym działa klient korzystający z usługi. Chociaż klienci z każdego segmentu od firm obszaru mikro po duże grupy kapitałowe oczekują szybkości, prostoty i automatyzacji, nieco inaczej może wyglądać ich obsługa.

Klient z obszaru mikro często inicjuje relację online, ma dostępny wystandaryzowany produkt oraz faktoring wykorzystuje jako źródło finansowania .

Nieco inaczej temat to wygląda w przypadku grupy kapitałowej czy dużej korporacji, gdzie badanie potrzeby często wymaga spotkania już na wstępnym etapie, kiedy to doradca układa transakcje z klientem oraz „szyje na miarę” rozwiązanie. Warto zwrócić uwagę, że duże firmy często korzystają z faktoringu do poprawy wskaźników finansowych, zarządzania relacją z odbiorcami oraz do ograniczenia ryzyka kontrahenta

Poniższy rysunek pokazuje oczekiwania klienta oraz cel wykorzystania faktoringu, a co za tym idzie sposób korzystania z usługi faktoringowej.

CHARAKTER PROWADZONEJ WSPÓŁPRACY Z KONTRAHENTAMI

Faktoring to usługa dedykowana dla firm stosujących we współpracy ze swoimi kontrahentami odroczone terminy płatności. Dzięki niej przedsiębiorca może uwolnić środki „zamrożone” na fakturach. Nie musi on czekać na zapłatę należności przy wydłużonych terminach płatności (nawet do 120 dni).

Korzystając z usług firmy faktoringowej, spływ środków może nastąpić niemal od razu po wystawieniu przez firmę faktury. Faktor przejmuje wierzytelności Faktoranta i przelewa na jego rachunek należności. Przedsiębiorca zyskuje płynność finansową, dzięki czemu może terminowo regulować swoje zobowiązania i z wyprzedzeniem realizować zapłatę za dostawy. 

Niezwykle istotnym ogniwem transakcji faktoringowej jest kontrahent. Nie jest on wprawdzie stroną umowy pomiędzy faktorem a faktorantem, ale to należności, które Faktorantowi przysługują od kontrahenta podlegają finansowaniu. 

Usługa faktoringowa to poza powyższym administrowanie rozliczeniami z kontrahentami, monitoring płatności i „miękka” windykacja kontrahentów. W tym miejscu należy jednak zaznaczyć, że faktor nie pobiera prowizji od kontrahentów za nieterminową płatność. Za kontakty faktora z kontrahentami odpowiadają profesjonaliści z wieloletnim doświadczeniem, którzy dbają o utrzymanie dobrych relacji Faktoranta z kontrahentami. 

W przypadku najbardziej popularnego w Polsce faktoringu jawnego, po zawarciu umowy faktoringu, faktor zawiadamia kontrahentów o cesji wierzytelności i zmianie rachunku bankowego do realizacji przyszłych wpłat. 

Istnieją dwa rodzaje cesji wierzytelności: 

 • cesja potwierdzona – kontrahent podpisuje zawiadomienie o cesji wierzytelności, cesja tego typu jest stosowana w przypadku zakazów cesji w umowach handlowych
 • cesja niepotwierdzona – kontrahent musi zostać skutecznie powiadomiony o niej

Ze względu na bezpieczeństwo transakcji faktoringowej faktorzy wymagają często zgłoszenia przez Faktoranta minimum trzech kontrahentów do umowy faktoringowej. 

W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość finansowania, ,kiedy faktorant współpracuje tylko z jednym kontrahentem. Klient ma dużą dowolność w zakresie dodawania do limitu faktoringowego nowych podmiotów, z którymi zawarł współpracę. Należy jednak pamiętać, że każdorazowo kontrahenci zostaną zweryfikowani przez faktora, a po weryfikacji pozytywnej, włączeni do limitu.

Kontrahentami mogą być zarówno podmioty polskie (faktoring krajowy) jak i zagraniczne (faktoring eksportowy). Faktorant w każdej chwili może również zdecydować o wyłączeniu poszczególnych swoich klientów z listy firm zgłoszonych faktorowi. Bardzo ważnym aspektem jest to, aby pomiędzy faktorantem a kontrahentem, nie było jakichkolwiek powiązań osobowych lub kapitałowych.

MOMENT OTRZYMANIA ZAPŁATY ZA SPRZEDANĄ WIERZYTELNOŚĆ

Kluczowy moment transakcji faktoringowej.

Moment otrzymania przez klienta zapłaty za przekazaną fakturę jest tak naprawdę kluczowym momentem całej umowy faktoringowej. Zarówno dla udzielającego finansowania, czyli Faktora, jak i dla klienta, czyli drugiej strony umowy.

Dla Faktora

Dla firmy faktoringowej oznacza to, że klient spełnił wszystkie warunki finansowe i

prawne, szczegółowo opisane w każdej umowie faktoringowej, do wypłaty. Klient uwiarygodnił siebie   i swoją działalność na tyle dobrze, że Faktor, wypełniając zapisy swojej strony umowy, mógł przekazać klientowi pieniądze za zgłoszoną fakturę.

Dla klienta

Dla klienta oznacza to, że wypełnił swoje warunki umowy i ma po stronie finansującego zaufanego partnera, który będzie przelewał środki na rachunek na żądanie. Żądanie to klient wyraża przekazując kolejne faktury, za które oczekuje zapłaty. W obecnym otoczeniu biznesowym segmentu mikro jest to szczególnie istotne, ponieważ Faktor w ten sposób daje poczucie bezpieczeństwa, kluczowe do zdrowego prowadzenia biznesu.

Rodzaje zapłaty

Zgodnie ze sztuką rozróżnia się dwa rodzaje zapłaty za przekazaną wierzytelność.

Pierwszy, a zarazem, kluczowy i niosący najwięcej korzyści dla klienta to zaliczka oraz fundusz gwarancyjny.

Zaliczkę klient otrzymuje maksymalnie w dwa dni robocze po zgłoszeniu faktury z chęcią jej finansowania i jest określana jako % zgłoszonej FV brutto. W praktyce, czas ten jest skrócony do godzin, ponieważ obydwu stronom umowy zależy, żeby środki znalazły się na rachunku klienta jak najszybciej.

Fundusz Gwarancyjny jest to pozostała część FV, która zostaje klientowi wypłacona     w momencie spłaty faktury przez kontrahenta na rachunek faktora.

Drugi sposób zapłaty obejmuje faktury, które klient zgłosi bez chęci finansowania, czyli otrzymania zaliczki i funduszu gwarancyjnego. Klient otrzymuje całą wysokość FV brutto maksymalnie w dwa dni robocze po spłacie tej faktury przez kontrahenta na rachunek faktora.

W praktyce w procesie faktoringu środki finansowe są przekazywane klientowi w czasie rzeczywistym. Podobnie jak wyżej, wszystkim stronom umowy zależy, żeby klient otrzymał środki jak najszybciej. 

Pekao Faktoring w odpowiedzi na potrzeby klienta segmentu mikro posiada elastyczną ofertę, która może być dopasowana do dynamiki prowadzenia biznesów swoich klientów. 

Dzięki takim rozwiązaniom klient może sam regulować koszty faktoringu i obalić tym samym mit, że faktoring jest drogim źródłem pozyskania kapitału. W sytuacji idealnej, faktoring ma zarabiać dla klienta, nie być kosztem, którego trzeba unikać, a doświadczenie i rynek segmentu pokazuje, że sytuacje idealne nie są rzadkością.

Zalety faktoringu

Dynamicznie rosnące zainteresowanie faktoringiem wynika z szeregu korzyści, jakie to rozwiązanie dostarcza. Do podstawowych korzyści w faktoringu wierzytelności możemy zaliczyć:

Zapewnienie płynności finansowej dla klienta

Faktoring w czterech słowach to zamiana faktur na gotówkę i to jest podstawowa korzyść płynąca z tej usługi. Poprawa płynności, dostęp do szybkiego finansowania faktur, wyeliminowanie zatorów płatniczych to korzyści powiązane z zamianą faktur na gotówkę. Ta korzyść często przekłada się na zwiększenie obrotów klienta i możliwość rozwoju. 

Weryfikacja kontrahentów

Przyznanie limitu faktoringowego wiąże się nie tylko z oceną faktoranta, ale przede wszystkim z oceną kontrahentów, którzy są źródłem spłaty. Faktor dokonuje sprawdzenia wiarygodności kontrahentów, co podnosi bezpieczeństwo transakcji.

Przejęcie ryzyka kontrahenta 

W przypadku faktoringu pełnego faktor, gdy należności są ubezpieczone przejmuje ryzyko niewypłacalności kontrahenta.

Monitoring spłat, wczesna windykacja

Czynności administracyjne związane z rozliczeniem spłat oraz ich monitoringiem są po stronie firmy faktoringowej. 

Poprawa dyscypliny płatniczej odbiorców

Objęcie należności faktoringiem ma często motywujący wpływ na dyscyplinę płatniczą kontrahenta. W przypadku braku spłaty faktor upomni się o nią.

Poprawa wskaźników finansowych firmy

Wykorzystanie faktoringu wpływa na poprawę wskaźników finansowych firmy. Należności zamieniane są na gotówkę co nie wpływa na wskaźniki wzrostu zadłużenia. Faktoring nie obciąża zdolności kredytowej firmy.

Brak rzeczowych zabezpieczeń 

Zabezpieczeniem w faktoringu są należności, faktoring nie angażuje rzeczowych aktywów trwałych na zabezpieczenie.

Ograniczenie ryzyka kursowego

Faktoring udzielony w walucie, w której są prowadzone rozliczenia z kontrahentem pozwala na naturalne zabezpieczenie ryzyka kursowego.

Dostępność dla wielu podmiotów

Często firma, która nie ma możliwości uzyskania finansowania z banku (kredytu bankowego) ma możliwość uzyskania faktoringu o ile posiada dobry portfel kontrahentów, którzy są źródłem spłaty.

FAKTORING W ŚWIETLE PRAWA

Pod pojęciem faktoringu rozumiana jest dwustronna umowa między faktorem (podmiotem świadczącym usługę faktoringu), a faktorantem (przedsiębiorcą sprzedającym towary bądź usługi), której przedmiotem jest wykup przez firmę faktoringową od faktoranta nieprzeterminowanych, nie spornych należności z tytuły sprzedaży towarów lub usług. Faktoring obejmuje też dodatkowe usługi jak np. prowadzenie rozliczeń odbiorców czy monitoring płatności. 

Faktoring na arenie międzynarodowej

Definicję prawną umowy faktoringowej oraz istotę funkcjonowania faktoringu w handlowym obrocie międzynarodowym określa konwencja zawarta 28 maja 1988 r. w Ottawie. Wiele krajów, w tym Polska, nie ratyfikowało tej konwencji, jednak zawarte w niej normy są stosowane. Doprowadziła ona zatem do ujednolicenia rozumienia pojęcia faktoringu. Według niej faktor musi wykonywać co najmniej dwie z wymienionych usług: finansowanie faktoranta, prowadzenie rozliczeń związanych z wierzytelnościami, inkaso wierzytelności bądź przejęcie ryzyka niewypłacalności dłużnika.

Faktoring w Polsce

Faktoring na gruncie prawa polskiego jest umową nienazwaną – niewymienioną w kodeksie cywilnym i niezdefiniowaną przez inne ustawy. W związku z tym, do takich umów mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Nie ma więc przepisów bezwzględnie obowiązujących, dotyczących wyłącznie tego rodzaju umów. Prawo w Polsce nie określa, czy faktoring jest czynnością bankową, stąd też nie jest wymagane zezwolenie prezesa NBP. 

Faktorzy nie muszą z tego tytułu również uzyskiwać zezwoleń ze strony Komisji Nadzoru Finansowego. W konkretnych przypadkach  faktoring łączy elementy wielu instytucji prawnych uregulowanych przez prawo cywilne – przede wszystkim cesji wierzytelności, zlecenia, umowy o dzieło, pożyczki – w zależności od sytuacji i potrzeb stron. Może to być finansowanie transakcji przez firmę kredytującą, rozliczającą i zabezpieczającą wypłacalność odbiorcy, ale także przyjęcie na siebie przez spółkę odpowiedzialności za ściągnięcie wierzytelności innej spółki w zamian za kilkuprocentową opłatę odliczaną od natychmiast wypłacanej sumy przejętych rachunków. 

Wszystkie firmy faktoringowe, jako instytucje finansowe, muszą przestrzegać przepisów i regulacji dotyczących tego typu przedsiębiorstw. Są na nie nakładane zarówno prawa jak i obowiązki. Faktorów obowiązują przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Dodatkowo, firmy prowadzące działalność faktoringową, tak jak wszystkie inne instytucje obowiązane, powinny pamiętać o zmianach dotyczących m.in. prawidłowej identyfikacji klientów, w tym beneficjentów rzeczywistych, zmianach definicyjnych oraz w sposobie postępowania z klientami o statusie PEP, aktualizacji modelu oceny ryzyka klienta, a także sporządzeniu oceny ryzyka firmy faktoringowej, jako instytucji obowiązanej.

JAKIE SĄ KOSZTY USŁUG FAKTORINGOWYCH?

Koszt faktoringu jest uzależniony głównie od wysokości przyznanego limitu, terminu płatności faktury oraz rodzaju faktoringu.

Na koszty te przede wszystkim składa się:

 • prowizja przygotowawcza 
 • prowizja operacyjna
 • prowizja za przejęcie ryzyka

Prowizja przygotowawcza

Pobierana jest procentowo od wysokości limitu faktoringowego na początku współpracy a potem okresowo. Zwykle raz w roku przy przedłużeniu umowy. Jest wysokość bardzo często zależna jest od wysokości limitu faktoringowego. 

Prowizja operacyjna

Prowizja ta naliczana jest od kwoty faktury brutto lub od wypłaconej zaliczki.  Składa się ona z określonej marży faktora i ze stawki WIBOR. Prowizja ta zależna jest od ilości dni finansowania. Im okres finansowania dłuższy, tym wysokość procentowa tej prowizji jest niższa.

Prowizja za przejęcie ryzyka

Występuje w przypadku pełnego faktoringu (z ubezpieczeniem), kiedy faktor przejmuje na siebie ryzyko niewypłacalności dłużników. Prowizja ta naliczana jest z reguły od wartości finansowanej faktury. 

Pozostałe koszty przy umowie faktoringowej

W przypadku faktoringu mogą pojawić się dodatkowe koszty związane z opóźnieniem odbiorcy w płatności wierzytelności. Naliczane są one z reguły w cyklu dziennym. Ich wysokość jest uzależniona od kwoty faktury oraz od terminu spłaty wierzytelności tzn. czy ta spłata nastąpiła w okresie regresu, czy już po tym terminie. Faktorzy najczęściej stosują 30 dniowy okres regresu.

Poza tym mogą pojawić się koszty takie jak:

 • Opłata za analizę wiarygodności kontrahentów faktoranta
 • Opłata za niewykorzystany limit
 • Koszty windykacji przy nieterminowej płatności przez kontrahenta
 • Miesięczna stała opłata za dostęp do internetowego serwisu faktoringowego

Oferta abonamentowa

W przypadku faktoringu, klienci z obszaru mikroprzedsiębiorstw mają możliwość również skorzystania z oferty abonamentowej. W tym przypadku ponoszą oni tylko jeden koszt tej usługi w formie stałej, miesięcznej opłaty uzależnionej od wysokości limitu.

Ta oferta jest szczególnie korzystna dla klientów stosujących długie terminy płatności oraz takich, którzy chcą z góry oszacować pełne koszty faktoringu.

Kto może skorzystać z faktoringu?

Usługa faktoringu jest niezwykle prostym i łatwo dostępnym produktem przeznaczonym dla:

 • Każdej formy prawnej ze stażem min 12 miesięcy od jednoosobowej działalności(JDG) przez spółki cywilne, jawne po spółki z o.o., z o.o. komandytowe i akcyjne, które współpracują z kontrahentami w oparciu o FV z odroczonym terminem płatności lub zamierzają taką współpracę nawiązać
 • Firm, które szukają alternatywnych form finansowania bieżącej działalności przy, czym wykazują brak zdolności kredytowej lub takowej nie chcą obniżać
 • Szukających prostego i szybkiego finansowania/kredytowania  przy zachowaniu minimum formalności oraz braku twardych zabezpieczeń
 • Oczekujących od usługi nie tylko finansowania, ale także bezpieczeństwa w postaci weryfikacji i monitoringu kontrahenta, wsparcia w procesie windykacji
 • Podmiotów chcących poprawić swoje wyniki finansowe w szczególności dla firm na pełnej księgowości
 • Przedsiębiorców, którzy tracą płynność finansową, borykają się z płatnościami do dostawców i podwykonawców z powodu długich terminów płatności lub ich nieterminowości ze strony odbiorców – zatory płatnicze
 • Branży, w których stosowane są długie terminy płatności np.: transport, produkcja, handel hurtowy, usługi
 • Dynamicznie rozwijających się firm planujących zwiększyć działalność/sprzedaż/ produkcje chcących działać bez zbędnych przestojów mając dostęp do natychmiastowej gotówki
 • Poszukujących finansowania pod obecny lub przyszły kontrakt/umowę gdzie płatności jest oparta o termin/harmonogram
 • Niezależnie jakim jesteśmy przedsiębiorcą małym, średnim, dużym z krótkim, czy długim stażem instrument finansowy w postaci faktoringu sprawdzi się w skróceniu czasu  w oczekiwania na środki z faktur

JAK PODJĄĆ WSPÓŁPRACĘ Z FIRMĄ FAKTORINGOWĄ?

Rynek usług finansowych oferuje wiele możliwości rozwiązań faktoringowych. Oferują je zarówno banki jak i firmy faktoringowe. Każda z instytucji posiada wewnętrzne procedury związane z oceną ryzyka transakcji jednakże schemat działania jest często zbliżony do siebie. 

Rozpoczynając rozmowy z Faktorem należy zdawać sobie sprawę, że proces faktoringowy składa się z kilku etapów. 

Najważniejszy jest etap złożenia wniosku do Faktora celem oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej  związanego z transakcją i jej wyceną. To na tym etapie wymagane jest wskazanie danych swojej firmy, danych kontrahentów, może pojawić się potrzeba przedstawienia wyciągów bankowych jak również dokumentów finansowych przedsiębiorstwa.

Należy pamiętać, że kluczowi są kontrahenci –  jak wygląda historyczna współpraca z firmą, czy przebiega prawidłowo, terminowość dotychczasowych płatności i czy faktury wystawione są bezsporne. 

Cały okres podjęcia współpracy z firmą faktoringową dla klientów z obszaru mikroprzedsiębiorstw jest stosunkowo krótki – od dwóch maksymalnie do kilku dni. Prostotą okazuje się proces faktoringu online, ponieważ wiele faktorów proponuje takie rozwiązania.

Kolejnym etapem jest podpisanie umowy. Należy tutaj zwrócić uwagę na kilka aspektów, najważniejsze z nich to:

– limit faktoringowy 

– sublimit na kontrahenta

– zaliczkowanie wierzytelności

– okres płatności wierzytelności

– koszty 

– cesja wierzytelności

Po podpisaniu umowy ważny jest etap przejścia do obsługi bieżącej, czyli już wykupu faktur. Faktorzy zapewniają pomoc również w tym zakresie. Czas oczekiwania na gotówkę po zgłoszeniu faktury zazwyczaj jest do 24h. 

Sprawdź też porady
dla przedsiębiorców

Zobacz więcej porad

Skontaktuj się z nami, jeśli masz pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej na temat Płynnościomatu i poznać szczegóły naszej współpracy. Możesz liczyć na nasze wsparcie – rozświetlimy Twoją drogę biznesową!

Zadzwoń
Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 - 16:00
Napisz
Zamów kontakt
Zamów kontakt